• برگزیده
  آینه دهانی
  آینه دهانی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۹,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جای فرز پله ای بزرگ
  جای فرز پله ای بزرگ
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۷,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جای فرز پله ای کوچک
  جای فرز پله ای کوچک
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۷,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جای فرز گرد فلزی
  جای فرز گرد فلزی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۲,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  شیلد متحرک کلاه دار
  شیلد متحرک کلاه دار
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۸,۰۰۰
  ٪۴
  ۷۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  عینک محافظ دریا
  عینک محافظ دریا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۵,۰۰۰
  ٪۹
  ۶۸,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فورسپس مخصوص سکشنال ماتریس Forceps
  فورسپس مخصوص سکشنال ماتریس Forceps
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ست معاینه 4 عددی - 1001
  ست معاینه 4 عددی - 1001
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۷۷,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرساکشن فلزی جراحی - 2285
  سرساکشن فلزی جراحی - 2285
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۱۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرنگ کمرشکن - 2251
  سرنگ کمرشکن - 2251
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۵۹,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سوند مدرج ویلیامز (پروب) - 1910
  سوند مدرج ویلیامز (پروب) - 1910
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۱۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فورسپس کلمپ دو خم - 1652
  فورسپس کلمپ دو خم - 1652
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فورسپس کلمپ یک خم - 1651
  فورسپس کلمپ یک خم - 1651
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرساکشن فلزی جراحی - 2286
  سرساکشن فلزی جراحی - 2286
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۱۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرنگ کمرشکن - 2252 Supreme
  سرنگ کمرشکن - 2252 Supreme
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۵۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سوند مدرج (پروب) - 1920
  سوند مدرج (پروب) - 1920
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۸,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سوند یکسر داسی - 1301
  سوند یکسر داسی - 1301
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۷,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرم فلز رابردم - 1655
  فرم فلز رابردم - 1655
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۳۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فورسپس کلمپ ایوری - 1653
  فورسپس کلمپ ایوری - 1653
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۵۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرساکشن فلزی جراحی - 2287
  سرساکشن فلزی جراحی - 2287
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۱۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرنگ ثابت - 2254
  سرنگ ثابت - 2254
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۵۹,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سوند مدرج یکسر (پروب) - 1930
  سوند مدرج یکسر (پروب) - 1930
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۱۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سوند یکسر صاف کوتاه - 1302
  سوند یکسر صاف کوتاه - 1302
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۷,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرم فلز رابردم - 1656
  فرم فلز رابردم - 1656
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۳۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت