نمایش
 • برگزیده
  Airpolish پودر ایرفلو
  Airpolish پودر ایرفلو
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جرمگیر پیزو UDS-J2 PLUS
  جرمگیر پیزو UDS-J2 PLUS
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جرمگیر پیزو UDS-J2 PLUS LED
  جرمگیر پیزو UDS-J2 PLUS LED
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جرمگیر پیزو UDS-L
  جرمگیر پیزو UDS-L
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-J
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-J
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-L (FULL OPTION)
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-L (FULL OPTION)
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-L LED
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-L LED
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-L WATER
  جرمگیر پیزواولتراسونیک UDS-L WATER
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 340g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 340g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 340g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 340g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 340g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 340g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 200x خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 200x خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۷۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پیروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 100x خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 100x خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت